Naar hoofdinhoud
Homepage webrichtlijnencheck.nl
De toegankelijkheidstool voor webredacteuren

Gebruiksvoorwaarden

Versie 18 november 2015

Artikel 1. Definities

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Redactally: De Redactally tool van Stichting Accessibility. Deze biedt de mogelijkheid om een webpagina indicatief op een aantal toegankelijkheidsaspecten te controleren.

Accessibility: Stichting Accessibility is ontwikkelaar en eigenaar van Redactally. Accessibility is een onafhankelijk expertise- en onderzoeksinstituut voor ICT-toegankelijkheid. Accessibility is een sociale onderneming zonder winstoogmerk.

Gebruiker: Iedere persoon of organisatie, waaronder mede begrepen een persoon die werkzaamheden verricht voor of ten behoeve van deze persoon of organisatie, die gebruik maakt van Redactally.

Artikel 2. Geldingsbereik

2.1 Deze gebruiksvoorwaarden gelden tussen de gebruiker en Accessibility.

2.2 Accessibility behoudt het recht om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen, aan te vullen of aan te passen.

2.3 De algemene voorwaarden van Accessibility zijn ook van toepassing op Redactally. Zie ook www.accessibility.nl/contact/algemene-voorwaarden.

Artikel 3. Diensten

3.1 Redactally is een hulpmiddel waarmee het mogelijk is een aantal toegankelijkheidsaspecten van een webpagina te toetsen.

3.2 Redactally wordt door de gebruiker als bookmarklet geïnstalleerd in een browser.

3.3 Redactally geeft op basis van een aantal automatische tests een indicatie van mogelijke problemen met betrekking tot de kwaliteit en toegankelijkheid van een webpagina. Op basis van deze indicatie kan geen (gedeeltelijke) conformiteit met internationale toegankelijkheidsstandaarden worden geclaimd.

Artikel 4. Vertrouwelijkheid en beveiliging gegevens

4.1 Accessibility verwerkt informatie over het gebruik van Redactally. Als het gebruik van Redactally daartoe naar het oordeel van Accessibility aanleiding geeft, kan Accessibility de gebruiker (nader) informeren over het gebruik van (specifieke functionaliteiten van) Redactally.

4.2 Accessibility heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om ontvangen (persoons)gegevens te beveiligen.

Artikel 5. Rechten van intellectuele eigendom

5.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot Redactally, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databanken, handelsnamen, knowhow en modellen, zijn en blijven eigendom van Accessibility. De gebruiker wordt enkel onder deze gebruikersvoorwaarden een gebruiksrecht op Redactally verleend.

5.2 Het is de gebruiker niet toegestaan (onderdelen van) Redactally te bewerken.

5.3 Het is de gebruiker niet toegestaan de beveiliging van (een onderdeel van) Redactally te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 6. Licentie

6.1 Een licentie van Redactally is enkel geldig voor de organisatie die de licentie heeft aangevraagd. De licentie mag enkel met werknemers van de betreffende organisatie gedeeld worden.

6.2 Accessibility heeft het recht om zonder opgave van reden het gebruik van Redactally bij de gebruiker te stoppen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van Redactally. Het gebruik van Redactally geschiedt op eigen risico. De gebruiker dient alle redelijkerwijs van hem te vergen voorzorgsmaatregelen te nemen om onbevoegd gebruik van Redactally tegen te gaan.

7.2 Accessibility is niet aansprakelijk voor mogelijke schade door het gebruik van Redactally.

Artikel 8. Informatiedeling

8.1 Accessibility kan gebruikers van Redactally benaderen om hen te informeren over relevante diensten.

Artikel 9. Vragen en contact

9.1 Als u vragen heeft over Redactally kunt u contact opnemen met Accessibility via redactally@accessibility.nl.